Verzuim protocol CentralJob

Verzuimprotocol Fase 1 & 2

Ziek melden

Indien je door ziekte en/of beperking je werkzaamheden niet kan uitvoeren meld je dit telefonisch op de eerste ziektedag:
Voor aanvang van het werk bij de opdrachtgever aan de leidinggevende en voor 9.30 uur aan CentralJob op het nummer 0251 – 247 312.

Aan de hand van deze ziekmelding kan CentralJob je ziek melden bij het UWV voor een ziektewetuitkering. Let op! CentralJob is verplicht de ziekmelding op de eerste verzuim dag door te geven aan het UWV. Indien deze melding te laat wordt ontvangen door het UWV, kunnen zij CentralJob een boete opleggen. Bij een te late ziekmelding zal CentralJob de ziekmelding niet met terugwerkende kracht melden.

Het UWV zal vervolgens beoordelen of je daadwerkelijk door ziekte en/of gebrek geen werkzaamheden meer kan verrichten en met inachtneming van twee wachtdagen ziekengeld uitkeren. De hoogte van deze uitkering is 70% op basis van het gemiddelde loon dat u verdiende in het jaar voor je ziek werd. Houdt er rekening mee dat de ziekmelding door het UWV zal moeten worden verwerkt en uitbetaling van het ziekengeld daardoor enige tijd zal duren.

Uitdienst en ziek

Ook indien je ziek wordt gedurende 28 dagen na u laatste werkdag voor CentralJob valt u voor rekening van CentralJob. Mocht je binnen deze periode ziek worden dan neem je zelf contact op met het UWV, maar dient ook onmiddellijk CentralJob hierover te informeren. Indien je in deze periode voor een andere werkgever bent gaan werken vervalt de verantwoordelijkheid voor CentralJob.

Beter melden

Indien je geheel of gedeeltelijk hersteld bent neem je contact op met de opdrachtgever en CentralJob. In overleg met de opdrachtgever wordt bepaald of er op dat moment werkzaamheden beschikbaar zijn waarop je zou kunnen worden ingezet. Het kan zijn dat tijdens de ziekteperiode vervanging is gevonden waardoor direct terugkeren in werk bij de opdrachtgever niet mogelijk is. CentralJob zal in dat geval uiteraard kijken naar de mogelijkheden!

Beter melden bij het UWV kan alleen door jezelf gedaan worden via het nummer 088 – 898 92 94.

Verzuimprotocol fase 3 & 4

Ziek- en herstelmelding

Indien je door ziekte en/of beperking je werkzaamheden niet kan uitvoeren meld je dit telefonisch op de eerste ziektedag:
Vóór aanvang van het werk bij de opdrachtgever aan je leidinggevende en vóór 9.30 uur aan CentralJob op het nummer 0251 – 247 312.

Hierbij kan door CentralJob geïnformeerd worden naar de volgende punten:

  • De verwachte duur van het verzuim;
  • Waar je verblijft of wordt verpleegd;
  • Of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval of een verkeersongeval.

Indien je hersteld bent en weer beschikbaar voor arbeid bent meld je dit direct bij CentralJob en de direct leidinggevende. Dit geldt ook indien herstel plaats heeft op een niet-werkdag, in dat geval kan je de herstelmelding doorgeven via e-mail aan: administratie@centraljob.nl.

Bereikbaarheid

Tijdens het ziekteverzuim dien je bereikbaar te zijn voor je direct leidinggevende en de casemanager van CentralJob. Gedurende de eerste twee weken dien je tevens tussen 10.00 uur en 14.00 uur aanwezig te zijn op het huis- of verpleegadres. Na twee weken ziekte vervalt deze verplichting.

Informatieverstrekking

Gedurende de periode van ziekte ben je verplicht om informatie te verstrekken over het verloop van de ziekte, op verzoek maar ook uit eigen initiatief. Je zal CentralJob informeren over eventuele wijzigingen in de verwachte ziekteduur. Medische informatie wordt alleen door jou aan de bedrijfsarts verstrekt.

Oproep van bedrijfsarts

Je bent gehouden aan een oproep van de bedrijfsarts gevolg te geven, tenzij je tijdig (uiterlijk 48 uur voor de afspraak) en gemotiveerd laat weten verhinderd te zijn. De kosten voor niet tijdig afgezegde afspraken bij de bedrijfsarts zullen aan je worden doorbelast. Indien de bedrijfsarts je thuis wil bezoeken, dien je de bedrijfsarts hiertoe in de gelegenheid te stellen. Om de arbeidsongeschiktheid te kunnen beoordelen werk je mee aan eventuele medische onderzoeken door een daartoe bevoegde (bedrijfs-)arts. De bedrijfsarts heeft een beroepsgeheim, medische informatie zal nooit aan de werkgever worden verstrekt.

Probleemanalyse

Bij dreigend langdurig verzuim zal binnen 6 weken na de ziekmelding een probleemanalyse worden gedaan door de bedrijfsarts. Deze analyse bevat tevens een advies aan de werkgever en werknemer over het herstel en werkhervatting van de werknemer. De probleemanalyse wordt aan de werkgever en werknemer verstuurd.

Plan van aanpak

Op basis van de probleemanalyse stelt de casemanager samen met jou een plan van aanpak op voor de re-integratie.

Beschikbaarheid voor begeleiding

Je verleent medewerking aan begeleiding gericht op een zo spoedig mogelijke werkhervatting, hierbij ben je verplicht de aanwijzingen van de bedrijfsarts na te leven.

Vakantie

Op vakantie tijdens arbeidsongeschiktheid is toegestaan mits:

  • Het de genezing niet in de weg staat;
  • De bedrijfsarts hiermee akkoord gaat;
  • De bedrijfsarts geeft daartoe een ‘verklaring geen bezwaar af’, met een kopie naar de werkgever;
  • Over de ziekte-uren bouw je, net zoals bij gewerkte uren, gewoon vakantie-uren op. Tijdens uw vakantieperiode worden de uren van je saldo afgeboekt.

Aangepast werk

Indien de bedrijfsarts oordeelt dat je benut bare arbeidsmogelijkheden hebt is de werkgever verplicht om aangepast werk aan te bieden. Dit kan op de gebruikelijke werkplek zijn, maar als dat niet mogelijk is kan ook buiten het bedrijf gekeken worden. Je bent verplicht om dit aangepaste werk te accepteren. De bedrijfsarts en eventueel een arbeidsdeskundige adviseert wat aangepast werk is. Daarbij gaat het om de mogelijkheden, op grond van conditie, aandoening en daarmee gepaard gaande beperkingen en aspecten als algemene opleiding en vaardigheden.

Second opinion

Als je het niet eens bent met uitspraken van de bedrijfsarts of met voorstellen of activiteiten van de werkgever kan je een second opinion aanvragen bij het UWV. Het oordeel van het UWV is niet bindend, maar zal bij een gerechtelijke beoordeling zwaar tellen. De kosten zijn voor rekening van de aanvrager (voor werknemers is dat €100,00). Hangende de uitspraak heeft de werknemer recht op loondoorbetaling.

Sancties

Indien je gedurende een ziekteperiode meer dan twee keer zonder geldige reden weigert gehoor te geven aan een oproep van de bedrijfsarts, of indien je weigert mee te werken aan je re-integratie is CentralJob gerechtigd de loondoorbetaling te staken totdat je weer meewerkt.

Toelichting verzuimbegeleiding door Arbonext (fase 3 & 4)

Verzuimbegeleiding door de bedrijfsarts en verzuimcoach

Als je je ziek meldt omdat je werkzaamheden niet (helemaal) kunt uitvoeren, zorgt de werkgever ervoor dat jouw verzuimmelding bij onze arbodienst ArboNext terecht komt. Met jouw werkgever zijn afspraken gemaakt op welk moment wij in actie komen.

De verzuimcoach is jouw contactpersoon

Bij ArboNext is de verzuimcoach jouw contactpersoon tijdens het verzuimproces. Onze bedrijfsarts heeft informatie over het verzuim nodig om een passend advies te kunnen geven. Hiervoor vraagt de bedrijfsarts aan je verzuimcoach contact met jou op te nemen. Samen met de verzuimcoach wordt in kaart gebracht wat jouw mogelijkheden en beperkingen zijn, wat er aan de hand is en of ergens behandeling(en) gestart zijn. Wanneer er iets onduidelijk is, zal de verzuimcoach vragen kunnen beantwoorden. De verzuimcoach geeft de verzamelde informatie vervolgens door aan de bedrijfsarts.

Zowel de verzuimcoach als de bedrijfsarts gaan altijd vertrouwelijk om met jouw (medische) informatie. Deze informatie wordt alleen gebruikt om te beoordelen welke volgende stap nodig is. Jouw werkgever ontvangt deze medische informatie niet.

Bedrijfsarts is betrokken bij elk advies dat naar werkgever gaat

Kom jij samen met de verzuimcoach tot de conclusie dat er mogelijkheden zijn om gedeeltelijk het eigen of ander werk te doen, dan legt de verzuimcoach dit voorstel bij de bedrijfsarts neer. Deze kijkt of het voorstel niet schadelijk voor jouw herstel en/of de re-integratie is.

Een advies over werkhervatting wordt alleen met de werkgever gedeeld als de bedrijfsarts naar de haalbaarheid hiervan heeft gekeken. Afhankelijk van de aard, ernst en duur van de klachten is het ook mogelijk dat eerst een spreekuur (telefonisch dan wel fysiek) bij de (bedrijfs)arts volgt, voordat er afspraken over werkhervatting gemaakt worden.

Wanneer het verzuim onverhoopt langdurig is dan houdt de verzuimcoach regelmatig contact. Telefonisch zal contact worden opgenomen om te bespreken hoe het verloop is: is er sprake van herstel, dan wel vertraging en/of hoe verloopt de re-integratie in het werk. Samen bespreek jij met de verzuimcoach de mogelijke vervolgstappen. De verzuimcoach legt die vervolgens weer ter beoordeling aan de bedrijfsarts voor.

Loop je bij de re-integratie tegen zaken aan of zijn er vragen, wacht dan niet af maar neem altijd zelf direct contact met de verzuimcoach op. Bij specifieke vragen zal met de verzuimcoach worden besproken op welke wijze het vervolg zal plaatsvinden. De verzuimcoach kan na overleg met de bedrijfsarts een antwoord geven over welke actie passend is. Indien gewenst kan ook een telefonisch contact met de bedrijfsarts of een bezoek aan het spreekuur worden ingepland.

De bedrijfsarts heeft als eindverantwoordelijke een centrale rol in de verzuimbegeleiding. De bedrijfsarts verzorgt de medische begeleiding en geeft advies over de randvoorwaarden waar de re- integratie aan moet voldoen. Ook het opvragen van eventuele medische informatie bij andere behandelaar(s), het geven van adviezen over jouw gezondheid en/of doorverwijzen voor een behandeling of begeleiding gebeurt door de bedrijfsarts.

Waarom werkt de bedrijfsarts samen met een verzuimcoach of andere arts?

Er is een tekort aan bedrijfsartsen in Nederland en dat zal de komende jaren toenemen. Sinds 1 juli 2017 is de Arbowet aangescherpt waardoor bedrijfsartsen het steeds drukker krijgen. Het is belangrijk dat bij een verzuimmelding de wachttijd voor een afspraak met de bedrijfsarts niet oploopt en dat werknemers wel tijdig de juiste verzuimbegeleiding krijgen. Daarom maakt onze arbodienst gebruik van ‘taakdelegatie’ dat ook wel de ‘verlengde arm-constructie’ wordt genoemd. Dit houdt in dat de bedrijfsarts specifieke taken aan de verzuimcoach of collega arts binnen onze arbodienst delegeert. Als het gewenst is, kan altijd overleg plaatsvinden op het gebied van re-integratie en preventie met de bedrijfsarts.

Meer informatie?

Voor meer informatie kan je op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur contact opnemen met onze verzuimcoach op 085 – 105 76 10 of via mail verzuimcoach@arbonext.nl.